پس از انتزاع منطقه قیامدشت از شهر تهران و تبدیل آن به شهری مستقل، تسهیلات مسکن برای متقاضیان این منطقه که تاریخ سپرده‌گذاری از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب مسکن جوانان آنها بعد از یکم تیرماه ۹۷ باشد، با شرایط و ضوابط حاکم بر شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، محاسبه و پرداخت می‌شود.براساس ابلاغیه اداره کل امور مدیریت‌های شعب بانک مسکن با موضوع «اعطای تسهیلات مسکن در شهر قیامدشت» جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان سپرده‌گذاری در این منطقه اعلام شد.بر این اساس، درخصوص سپرده‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحی قبل از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۷، سقف تسهیلات قابل پرداخت با همان شرایط و ضوابط قبلی (متناظر با شهر تهران) با رعایت ۸۰ درصد ارزش ملک مطابق با نظر ارزیاب تعیین می‌شود. اما سقف تسهیلات جهت حساب‌های تعهدی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم و حساب پس‌انداز مسکن جوانان، افتتاحی از تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۷ به بعد، به ترتیب با شرایط و ضوابط حاکم بر شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر/  سایر شهرها تعیین می‌شود.براساس این گزارش، درخصوص پرونده‌های تسهیلاتی از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، بدون سپرده و انواع تسهیلات تکلیفی دارای سقف‌های متفاوت متناسب با نوع شهر یا جمعیت شهرها، چنانچه درخواست متقاضی حداکثر تا قبل از تاریخ اول تیرماه ۹۷ در دفتر نامه‌های وارده شعبه یا سیستم اتوماسیون اداری ثبت و علی‌الحساب ارزیابی پرداخت شده باشد، این گروه از متقاضیان تا پایان شهریور ماه سال‌جاری فرصت خواهند داشت، نسبت به ثبت قطعی قرارداد با همان سقف‌های قبلی (متناظر با شهر تهران) اقدام کنند.این روابط‌عمومی در گزارش دیگری از تامین منابع تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن خبر داد.محمدحسن علمداری در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن، با بیان اینکه استقبال از تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در بین سازنده‌ها و فعالان ساختمانی در سطح گسترده رو به افزایش است، اعلام کرد: منابع مورد نیاز این نوع تسهیلات از دومحل مالی تامین می‌شود.وی افزود: تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن از دو محل جذب سپرده (منابع جدید) و بازپرداخت تسهیلات پرداختی (وصولی اقساط) تامین می‌شود؛ بنابراین در هر یک از شعب بانکی، متناسب با میزان منابع به‌دست‌آمده از این دو محل، امکان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن وجود دارد.