به گزارش «ایبِنا» گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک نشان‌دهنده میزان گسترش خدمات بانکداری نوین در هر یک از این بانک‌ها است. براساس آمار شاپرک، بانک ملت در اردیبهشت‌ماه ۹۷ با سهم ۲۷/ ۵۹ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۸/ ۲۴ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته و پس از آن بانک ملی با سهم ۸۲/ ۸ درصدی از تعداد تراکنش‌ها و سهم ۵/ ۱۱ درصدی از مبلغ تراکنش‌ها رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

سهم تعدادی و مبلغی بانک‌های پذیرنده از کل بازار منجر به شناخت حوزه فعالیت و نحوه بازاریابی هر یک از بانک‌ها به‌منظور پذیرش وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی در هر یک از ابزارها پذیرش می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه شاخص فوق، آمار تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها به ازای تمامی بانک‌های پذیرنده در کارتخوان‌های چندشبایی نیز در نظر گرفته می‌شود.آمار منتشر شده بیانگر آن است که در اردیبهشت‌ماه بیشترین سهم از تعداد تراکنش‌ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۰۵/ ۲۶ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۹۵/ ۱۸ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۵۶/ ۵۲ درصد متعلق به بانک ملت بوده است. همچنین این بانک بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۳۹/ ۲۴ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی با ۸۲/ ۲۰ درصد و ابزار پذیرش موبایلی با ۰۳/ ۳۹ درصد را نیز به خود اختصاص داده است. این بانک همچنان هم از جنبه تعداد و هم از جنبه مبلغ در هر سه ابزار پذیرش جایگاه نخست را دارد.

بنابر این گزارش، بعد از بانک ملت بالاترین سهم تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک‌های ملی، کشاورزی و صادرات تعلق گرفته است. همچنین بالاترین سهم تعداد ابزار پذیرش موبایلی بعد از بانک ملت به بانک‌های پارسیان، آینده و کشاورزی اختصاص دارد و بانک‌های ملت، خاورمیانه و سامان بعد از بانک پارسیان بالاترین سهم تعداد ابزار پذیرش اینترنتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، بانک‌های ملت، صادرات و ملی در رتبه‌های اول تا سوم جدول سهم مبلغی ابزار کارتخوان فروشگاهی قرار گرفته‌اند، همچنین بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب به بانک‌های ملت، پارسیان و آینده اختصاص داد و بالاترین سهم مبلغی ابزار پذیرش اینترنتی به بانک‌های شهر، پارسیان و ملی تعلق گرفته و این بانک‌ها بعد از بانک ملت به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.