گمرک در این ابلاغیه ۴ مصداق رایج را به تمامی گمرکات کشور به‌عنوان یک تمثیل و نه شاخص ذکر کرده است: افراد کثیرالسفر در هر یک از مرزهای ورودی و خروجی؛ این فهرست می‌تواند از طریق تعداد سفر در بازه زمانی محدود و فاقد توجیه منطقی احصا شود. افراد مشکوک به ارتباط با لیست تحریمی (با دلایل و قرائن منطقی) به شرح مندرج در بند (ر) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم. اسامی افرادی که مراجع قضایی و ضابطان قضایی از گمرک استعلام کرده یا سوء‌سابقه آنها به نحو مقتضی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مسجل شده باشد. همچنین اظهار ارزهای نامتعارف و غیرجهان‌روا که توجیه اقتصادی و منطقی برای ورود آنها در مرز موردنظر وجود نداشته باشد. به‌عنوان نمونه اظهار ارز مربوط به کشورهای آسیای‌دور یا منطقه غرب آسیا در مرزهای شرقی که فاقد توجیه منطقی کاری و اقتصادی باشد.