به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در واکنش به انتقاد احمد توکلی، نماینده سابق مجلس نسبت به ضعف این بانک در برخورد و ساماندهی موسسات غیرمجاز، توضیحاتی ارائه کرد. این بانک با اعلام اینکه تنها وارث مولود بعدی به نام موسسات غیرمجاز بوده تاکید کرد: برای برخورد با موسسات اعتباری غیر‌مجاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وارث بازار غیرمتشکل پولی ضمن تدوین نقشه ‌راه براساس مطالعات کارشناسی، با عزمی راسخ، اقدامات سلبی و ایجابی خود را در دامنه وسیعی از ابعاد مختلف به مرحله اجرا در آورد. ادامه این جوابیه در ادامه مورد موسسه اعتباری ثامن آمده است: بانک مرکزی در ادامه‌ فرآیند ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با طرح‌ریزی یک برنامه جامع و پیش‌بینی تمام فرآیندها و مراحل اجرای کار و نظارت عالیه بر آن، ادغام تعاونی اعتبار ثامن در بانک انصار را به مرحله اجرا درآورد که از این رهگذر، این تعاونی با ۵۶۹ شعبه در سراسر کشور و حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال سپرده جذب شده مربوط به بیش از هفت میلیون و دویست هزار نفر ساماندهی شد. همچنین به اعلام بانک مرکزی، در این راه ۸ هزار میلیارد تومان برای نقدینگی تامین شد.