به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی خروج ارز‌‌‌‌‌‌‌، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام مجموعا مازاد بر مبلغ پنج هزار (۵.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.همچنین براساس ضوابط جدید ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور مجاز بوده و برای مبالغ تا ۵هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها الزامی به اظهار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به‌صورت اسکناس به کشور بیش از مبلغ فوق، بانک‌های کشور مجاز به پذیرش آن به‌صورت سپرده هستند و در صورت درخواست سپرده گذار، عین آن به همراه سود مربوطه به‌صورت ارزی به وی پرداخت خواهد شد.