هادی موقعی، دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران نیز در این نشست با بیان اینکه «خروج از وابستگی تامین‌مالی شرکت‌های لیزینگ به سیستم بانکی، مهم‌ترین هدف انجمن است» گفت: تمرکز این انجمن بر استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه به‌منظور تامین مالی شرکت‌های لیزینگ با تاکید بر روش‌هایی است که با کمترین قیمت‌تمام شده، هزینه تامین مالی صنعت را کاهش دهند.محمدمهدی مومن‌زاده، کارشناس مدیریت نظارت بر بازار اولیه که به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق‌بهادار توضیحاتی را در مورد امکان انتشار اوراق مرابحه و وکالت مبتنی بر ساختار پیشنهادی تامین سرمایه امین و الزامات قانونی آن مطرح کرد. وی افزود: انجمن لیزینگ می‌تواند بستری را فراهم کند که شرکت‌های لیزینگ با ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها و رعایت استانداردهای حسابداری مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه صورت‌های مالی و نیز گزینش حسابرسان شرکت‌های لیزینگ از بین حسابرسان معتمد سازمان، فرآیند تامین مالی از طریق بازار سرمایه برای این شرکت‌ها، تسریع شود.