در این نشست ‌هادی سالار خیلی رئیس اداره کل سازمان و روش‌های بانک ملی ایران، با اشاره به شکست انحصار بازار اوراق مسکن با ورود بانک ملی ایران، درباره مزیت‌های اوراق این بانک نسبت به اوراق موجود در بازار گفت: اوراق تسهیلات مسکن تا امروز در انحصار بانک مسکن بود و ورود بانک ملی ایران، انحصار این بازار را می‌شکند؛ بنابراین قیمت برای استفاده‌کنندگان کاهش خواهد یافت. از سویی محدودیتی برای خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی ایران در نظر گرفته نشده است در حالی که اوراق موجود در بازار دارای محدودیت در این زمینه بودند.وی درباره دیگر مزیت اوراق تسهیلات مسکن بانک ملی ایران تصریح کرد: سال ساخت مسکن در بهره‌مندی از اوراق تسهیلات این بانک موثر نیست. منوط به اینکه ارزش‌گذاری مسکن متناسب با تسهیلات باشد.