به گزارش روابط عمومی موسسه داوری بیمه حامی، این موسسه توسط تنی چند از فعالان و پیشکسوتان صنعت بیمه راه‌اندازی شد و با بهره‌گیری از تخصص، تجربه و توانمندی داورانی که سال‌ها به امور بیمه‌ای تسلط دارند آغازگر خدمات نوینی در صنعت بیمه خواهد بود.سید محمد آسوده، محمد میهن یار، حجت پوستین چی، جواد گیوه چین، سید رسول تاجدار، محمدرضا تقوایی، احمد صفرزاده، فرامرز داودزاده، منصور ده نمکی، امیر حسین توکلی و ولی رستمی، اعضای شورای راهبردی موسسه حامی هستند.از بین افراد فوق ولی رستمی، محمدرضا تقوایی، سید رسول تاجدار، احمد صفرزاده، فرامرز داود زاده و منصور ده نمکی، به‌عنوان اعضای هیات امنا تعیین شدند. بر اساس این گزارش، فرامرز داود زاده مدیرعامل، منصور ده نمکی رئیس هیات مدیره و احمد صفر زاده عضو هیات مدیره تعیین شدند.