محمد آسوده در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه آیا حضور بیمه مرکزی در حوزه اتکایی اختیاری بازار را از تعادل خارج کرده است؟ توضیح داد: اولویت‌های امروز صنعت بیمه، بیمه‌های ثالث، بیمه‌های درمان، توانگری شرکت‌های بیمه و حرفه‌ای عمل کردن است و اتکایی در انتها قرار دارد.  او ادامه داد: گرچه بحث اتکایی هم اهمیت دارد، اما نباید روی اتکایی تمرکز کرده و بگوییم چرا شرکت‌های بیمه مستقیم اتکایی انجام می‌دهند. آسوده با بیان اینکه موافق ورود شرکت‌های بیمه مستقیم و بیمه مرکزی به بازار اتکایی نیست، یادآورشد: معتقدم بازار‌ها پله‌پله توسعه پیدا می‌کنند پس باید اجازه داد بازار گام به گام رشد کند. به‌عبارتی شرایط فعلی کشور به‌دلیل عمر کوتاه خصوصی‌سازی و کوچک بودن ظرفیت شرکت‌های اتکایی از یکسو و اعمال تحریم‌ها از سوی دیگر شرایط فعلی را رقم زده است، پس فعلا تا زمانی که بازار اتکایی و ظرفیت آن رشد کند، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم بیمه مستقیم و بیمه مرکزی ورود پیدا نکنند، اما با توسعه بازار باید فرصت‌های رشد شرکت‌های اتکایی فراهم می‌شود. مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان با تاکید براینکه روزی باید برسد که بیمه مرکزی به بیمه اتکایی-اختیاری و اتکایی-اجباری ورود نداشته باشد و این فعالیت‌ها به بخش خصوصی سپرده شود.تصریح کرد: اگر بخواهیم با دولت تعامل نکنیم، به جایی نمی‌رسیم. ضمن اینکه معتقدم اگر صنعت بیمه بخواهد در حوزه‌های مختلف حرفه‌ای عمل کند و خواسته‌هایش را از دولت بخواهد نیازمند یکسری بازنگری‌هاست، ازجمله تقویت منابع انسانی که متاسفانه به اعتقاد من هنوز مدیران صنعت بیمه قوی نیستند.