به گزارش روابط عمومی بانک‌ملت، آمار منتشر شده شاپرک از عملکرد شرکت‌های صنعت پرداخت الکترونیک کشور در اسفند سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد به پرداخت ملت با پوشش ۱۶/ ۲۳ درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده و همچنان با پوشش ۷۹/ ۲۵ درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. براین اساس در اسفند سال گذشته به پرداخت ملت، همچنان با پوشش ۲۲/ ۲۳ درصد از بازار تعداد تراکنش‌های خرید، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است، در اسفند سال ۹۶ به پرداخت ملت همانند بهمن با پوشش ۳۵/ ۲۶ درصد از بازار تراکنش‌های خرید، به‌عنوان بالاترین دارنده سهم مبلغی تراکنش‌های مذکور قلمداد شده و بالاترین افزایش را در ارزش ریالی تراکنش‌های خرید به دست آورده است.