نیلی در این سخنرانی به تعاریف در مورد فقر و توزیع درآمد اشاره و تاکید کرد  این دو مفهوم باهم به کار برده می‌شوند؛ اما لزوما با هم همحرکتی ندارند. او در تشریح این موضوع افزود: ممکن است جامعه‌ای باشد که وضع فقر در آن بهبود پیدا کند به این معنی که قشر کم درآمد جامعه به نسبت وضعیت خودش در مدت زمان مشخصی در شرایط رفاهی بهتری قرار بگیرد؛ اما نابرابری درآمدی بیشتر شده باشد. یعنی بهبودی که در وضعیت قشر کم درآمد حاصل شده است به نسبت خودش شرایط بهتری بوده اما قشر پردرآمد جامعه با شدت بیشتری وضعیتش بهتر شده باشد. در این صورت نابرابری بیشتر می‌شود؛ ولی فقر کاهش پیدا می‌کند.

رئیس موسسه نیاوران در ادامه صحبت‌های خود باتوجه به آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران و تعریف مشخص فقر به این نکته اشاره کرد که  عمده فقیران ما را شاغلان تشکیل می‌دهند. او در ادامه افزود: بررسی وضعیت اشتغال و درآمد در صنعت نشان می‌دهد که  بیشترین اشتغال در بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر است؛ درحالی‌که از نظر درآمد حدود ۷۰ درصد از درآمدی که در صنعت ایجاد می‌شود در بنگاه‌های بزرگ است. در  نتیجه درآمد در یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌شود و اشتغال در جایی دیگر است. مشروح این سخنرانی در روزهای آینده در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر خواهد شد.