مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری را در پاییز سال‌جاری منتشر کرد. البته مرکز آمار ایران، در تقویم انتشاراتی سال ۱۳۹۶، زمان انتشارات گزارش چکیده را در زمان ۳۰ دی ماه اعلام کرده بود، اما انتشار این آمار یک ماه با تاخیر روبه‌رو بوده است. براساس آمارهای این گزارش نرخ بیکاری در پاییز سال‌جاری به ۹/ ۱۱ درصد رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی پاییز ۱۳۹۵، به میزان ۴/ ۰ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان فصل گذشته، ۲/ ۰درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد در پاییز سال‌جاری، ۱/ ۴۰ درصد از جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند که در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. این نرخ نسبت به پاییز سال ۱۳۹۵، ۲/ ۱ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته ۹/ ۰ درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه این است که با توجه به افزایش ۲/ ۱ درصدی نرخ مشارکت طی یک سال، منتهی به پاییز سال‌جاری، نرخ بیکاری کاهش ۴/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. این روند نشان می‌دهد که روند اشتغال‌زایی در بازه یکساله روند صعودی را طی کرده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در سال‌جاری نرخ بیکاری پاییز نسبت به تابستان، بیشتر بوده، این در حالی است که در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، نرخ بیکاری در تابستان نسبت به پاییز رقم بیشتری بوده است. در این آمار، نرخ بیکاری جوانان، ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت فعال این بازه سنی بیکاری بودند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۴/ ۱ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۶/ ۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز ١٣٩٦، به میزان ۸/ ۱۰درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. براساس مواد ۵۱ و ۵۲ قانون کار، میزان ساعت کار برای کارگران شاغل در کارهای سخت، ۳۶ ساعت و ۴۴ ساعت برای سایر کارگران در نظر گرفته شده است. این در حالی است که ۱/ ۳۷ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۱/ ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در رتبه‌های بعدی بخش‌های صنعت با ۶/ ۳۲ درصد و کشاورزی با ۲/ ۱۷ درصد قرار دارند.

بانک و بیمه