جمشید انصاری در جلسه اعطای گواهینامه اولین دوره آموزش و تربیت مدیران آینده اظهار کرد: در انتخاب و انتصاب مدیران، علاوه بر داشتن برخی توانمندی‌ها و شایستگی‌های عمومی ضروری است به برخی شاخص‌ها و ویژگی‌های خاص نیز توجه شود.وی جوان بودن همراه با تجارب مفید مدیریتی، دارا بودن تخصص‌های لازم در حوزه تخصصی مدیریت، جسارت خروج از مناسبات و قواعد سنتی، داشتن روحیه خلق فرصت با امکانات موجود، داشتن شناخت از محیط داخلی سازمان، داشتن دانش مدیریت و پایبندی به آن و تقویت مهارت‌های مدیریتی را از لوازم و شایستگی‌هایی دانست که توجه به آن در فرآیند انتصاب مدیران ضروری است.