به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ معادل ۶۲ درصد کل تسهیلات پرداختی بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۶/ ۲ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در ۹ ماه سال جاری معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵درصد آن در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. میانگین پرداختی تسهیلات به بخش صنعت و معدن معادل هر فقره ۵۹۲ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.