به این ترتیب در کل کشور، ۳/ ۱۵ درصد از تعداد و ۶/ ۲۱ درصد از ارزش کل چک‌های مبادله‌ای آذر‌ماه سال‌جاری را چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد که سهم ارزشی این چک‌ها نسبت به ماه قبل کاهش و نسبت به آذر‌ماه سال گذشته افزایش یافته است. سهم تعدادی چک‌های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش داشته است.طبق آمار موجود، بخش عمده‌ای از چک‌ها به‌دلیل فقدان یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به‌طوری‌که در آذر‌ماه سال‌جاری در کل کشور ۱/ ۹۷ درصد از تعداد و ۸/ ۹۵ درصد از ارزش کل چک‌های برگشتی به‌دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.گزارش تفصیلی «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت چک‌های برگشتی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.