بررسی‌های کمیته بال از بحران‌های مالی جهانی نشان می‌دهد که تفاوت قابل توجهی در نحوه شناسایی و گزارش کیفیت دارایی بانک‌ها وجود دارد. برای حل این مشکل این کمیته، اقدام به تشکیل کارگروهی ویژه برای ارزیابی کشورهای مختلف، نحوه عمل بانک‌ها برای طرح‌های طبقه‌بندی دارایی‌ها و ارزیابی پیامدهای تفاوت در شیوه‌های عمل کرد. نتایج بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ۲۸ کشور مورد بررسی، از تعاریف نظارتی محلی یا ملی برای طبقه‌بندی دارایی‌ها یا نکول استفاده می‌کنند که با تعاریف طبقه‌بندی دارایی‌ها و نکول براساس چارچوب‌های حسابداری به منظور گزارشگری یکنواخت نظارتی و افشای کیفیت دارایی‌های مستخرج از ملاحظات احتیاطی، متفاوت است. به همین منظور کمیته بال دستورالعمل‌هایی برای تعاریف دو واژه مهم مطالبات غیرجاری و امهال تدوین کرده است. براساس این دستورالعمل، تعریف مطالبات غیرجاری شامل معیارهای هماهنگی برای طبقه‌بندی مطالبات و اوراق مبتنی بر بدهی است که بر مبنای وضعیت پرداخت بدهی (۹۰ روز سررسید شده) و احتمال عدم بازپرداخت بنا شده است. همچنین، ملاحظات مربوط به وثایق تسهیلات قرار گرفته در طبقه دارایی‌های غیرجاری را شفاف کرده است. با وجود اینکه تعریف مذکور مشتری محور است، اما درخصوص مطالبات خرد، امکان طبقه‌بندی مطالبات به‌عنوان غیرجاری به‌صورت پرونده به پرونده وجود دارد. علاوه براین، دستورالعمل فوق به روشنی قواعد مربوط به ارتقای طبقه مطالبات غیرجاری به جاری را بیان کرده و به آثار متقابل وضعیت امهالی و غیرجاری می‌پردازد.

در این دستورالعمل تعریف امهال دیدگاهی هماهنگ برای تعدیل و تامین مالی مجدد مطالبات و اوراق بدهی ناشی از مشکلات مالی قرض گیرنده است. در نتیجه تعریف امهال امکان طبقه‌بندی تسهیلات امهالی را به طبقات جاری یا غیرجاری می‌دهد. همین‌طور در این دستورالعمل معیارهایی برای خروج از طبقه تسهیلات امهالی و تاکید بر حصول اطمینان از سلامت مالی مشتری قبل از ارتقای طبقه تسهیلات امهالی نیز وجود دارد. براساس این دستورالعمل، تعاریف مذکور در پنج زمینه قابل استفاده است: اول، نظارت بر پایش کیفیت دارایی شامل دسترسی به مبنایی یکنواخت برای مقایسه کشورهای مختلف توسط مراجع بین‌المللی نظارتی، دوم سیستم‌های طبقه‌بندی اعتباری داخلی بانک‌ها با مقاصد مدیریت ریسک اعتباری، سوم، افشای کیفیت دارایی براساس رکن ۳ (نظم بازار)، چهارم، انتشار اطلاعات مربوط به شاخص‌های کیفیت دارایی و پنجم منبع استفاده برای سایر کارگروه‌های مرتبط در کمیته بال. این دستورالعمل در کل به مقام ناظر و مدیران بانک‌ها برای شناسایی میزان مطالبات غیرجاری و امهالی در شرایط مطلق و نسبی و تسهیل اقدامات به موقع برای مقابله با افزایش مشکلات ناشی از کیفیت دارایی‌های مشکل دار کمک می‌کند.