تسهیلات‌گیرندگان پس از ارائه درخواست خود مبنی‌بر تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات باید نسبت به بازپرداخت سود ناشی از دو سال تمدید (بر اساس محاسبات شعب) اقدام کنند. براساس گزارش روابط عمومی این بانک، در صورتی که تسهیلات‌گیرنده اعلام کند امکان پرداخت سود مربوط به دو سال تمدید را در حال حاضر ندارد، پس از ارائه درخواست مکتوب به پرداخت سود متعلقه همزمان با تسویه اصل تسهیلات در پایان دوران تمدید، متعهد می‌شود و شعبه مربوطه مبالغ یاد شده را به حساب بدهی وی منظور خواهد کرد. همچنین تمدید سررسید قرارداد در صورت ارائه الحاقیه ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پوشش اصل و سود (دوران قرارداد اولیه و دوران تمدید قرارداد) و تمدید سررسید آن تا زمان سررسید جدید تسهیلات تحت‌عنوان وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. سررسید تسهیلات مذکور از زمان انعقاد قرارداد اولیه، به مدت دوسال و حداکثر تا تاریخ سررسید جدید سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تمدید است.