او درباره همکاری با سهامداران عمده بیمه سرمد مانند بانک صادرات یادآور شد: امروز آمارها نشان می‌دهد که تقریبا ۵۰ درصد پرتفوی بیمه سرمد از منشأ سهامداری تولید شده و ۵۰ درصد دیگر از طریق بازاریابی و جذب بیمه‌های خُرد تامین شده است که در سال قبل نیز حدودا ۵۸ درصد پرتفو منشأ سهامداری داشت.او با بیان اینکه در ۶ ماه اول امسال پرتفوی بیمه سرمد با ۱۳۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۷۱ میلیارد تومان در پایان نیمه اول سال ۹۶ افزایش یافته، گفت: عملیات بیمه‌گری در سرمد طبق برنامه اجرا می‌شود و سهامداران همکاری خوبی با ما دارند؛ به‌طوری‌که مطالبات معوق بیمه سرمد تنها ۳ درصد است.مدیرعامل بیمه سرمد درباره مدیریت مطالبات در این شرکت یادآور شد: معتقدم میزان بدهی بیمه‌گذاران باید یک سقف مشخص داشته باشد؛ زیرا افزایش میزان مطالبات، دشواری‌هایی را در وصول به‌دنبال خواهد داشت. به‌خصوص در بیمه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله تا زمانی که شرکت متعهد است می‌تواند حق ‌بیمه‌ها را وصول کند؛ بالطبع پس از اتمام و سررسید مدت بیمه‌نامه، وصول آنها مشکل و در مواردی غیرممکن است.