در اجرای فرآیند ممیزی این سیستم، فرآیندهای اصلی آموزشی مشتمل بر نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرای دوره‌ها، ارزیابی اثربخشی آموزش و نیز مدیریت، پایش و بهبود این فرآیندها ارزیابی شده و تطبیق کامل آنها با استاندارد آموزشی ایزو ۱۰۰۱۵ مورد تایید ممیزین رسمی واقع شد.پس از طی مراحل مذکور، بانک آینده موفق شد گواهینامه استاندارد بین‌المللی مدیریت آموزش ۱۰۰۱۵ISO را از مرجع مذکور در آلمان، دریافت کند.از جمله مهم‌ترین دستاوردهای استقرار استاندارد پیش‌ گفته در بانک، شفاف‌سازی و بهبود فرآیندهای آموزشی، بازنگری مستندات تخصصی، تهیه نظام‌نامه آموزشی، تدوین مدل شایستگی و در نهایت افزایش رضایتمندی مشتریان است.