رویه‌هایی که در صورت استمرار بسترساز صعود تورم در ماه‌های آتی خواهد بود. از یکسو افزایش درآمدهای نفتی دولت در ۵ ماه نخست سال‌جاری، باعث افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های جاری دولت شده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی طی این بازه زمانی تنها ۲ درصد رشد کرده است. برآیند این تغییرات باعث افزایش ۴۵ درصدی کسری تراز عملیاتی دولت به عنوان یکی از شاخص‌های منعکس کنند انضباط مالی شده ‌است. از سوی دیگر افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ۵ ماه نخست سال‌جاری، مهم‌ترین دلیل افزایش حجم نقدینگی در ۵ ماه نخست سال‌جاری بوده‌است. رویه‌ای که در صورت استمرار سبب صعود تورم از محل افزایش حجم نقدینگی خواهد شد.