به گزارش روابط عمومی پژوهشکده بیمه، این کتاب حاصل بازنگری و تجدیدنظر دو جلد کتاب نوشته مولف است که در گذشته تحت همین عنوان به چاپ رسید و تحولات اساسی در بازار صنعت بیمه کشور و ضرورت آگاهی از سازو کارهای بیمه‌های اشخاص به‌ویژه بیمه‌های زندگی باعث انتشار آن با تجدید نظر کلی شده است. درآمدی بر بیمه‌های زندگی عنوان فصل اول این کتاب است که نکات اساسی در طرح ضرورت‌های بیمه‌های عمر را برای ارائه‌دهندگان این خدمات در تعامل با جامعه هدف فراهم می‌کند و شبکه فروش بیمه‌های عمر را با منطق فروش آشناتر می‌کند. در فصل‌های دوم تا چهارم این کتاب به تفصیل مفاهیم بنیادی بیمه اشخاص، تجزیه و تحلیل قراردادهای بیمه‌های زندگی و مبانی حقوق بستانکاران و واگذاری بیمه‌نامه مورد بررسی قرار گرفته است.