پرداخت یار

نظر به توسعه فضای کسب‌و‌کار و شناسایی نیازهای جدید در این حوزه، نهادهای جدیدی به‌منظور تسهیل پرداخت‌های الکترونیک ظهور کرده‌اند. بر این اساس کسب وکاری با عنوان «پرداخت یار» قابل طرح است که از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، استفاده گروه جدیدی از پذیرندگان را از ابزارهای پذیرش، ممکن کرده و اتصال این پذیرندگان به شبکه الکترونیکی پرداخت کشور را به‌صورت غیرمستقیم، میسر می‌سازد. پرداخت یار به معنای شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تفاهم‌نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند. پرداخت یار پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می‌کند. به‌منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی کسب‌و‌کارهای جدید، کسب‌و‌کار پرداخت یار با تعاریف و شرایط مندرج در این مستند به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی پرداخت یاری برمبنای این مستند مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت باید بر مبنای مفاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضی پرداخت یاری اقدام کند. مفاد این سند در شهریورماه سال جاری تهیه و تدوین شده و در ابتدای سال ۱۳۹۷ پس از اخذ بازخورد از ذی‌نفعان شبکه پرداخت الکترونیک کشور مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.