گروه بنگاه‌ها: مطابق با قانون سهم بیمه‌های اتکایی اجباری بیمه مرکزی در طول سال‌های اجرایی شدن برنامه ششم به‌تدریج کاهش خواهد یافت. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی حسن متشرعی معاون بیمه‌های اتکایی بیمه مرکزی با بیان این مطلب گفت: در اجرای بند ب ماده ۲۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر «کاهش تدریجی سهم بیمه اتکایی اجباری»، سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور تدریجی و تا پایان برنامه ششم توسعه در بیمه‌های غیر زندگی از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و در بیمه‌های زندگی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.