گروه بنگاه‌ها: بیمه ‌آسیا در چهار مرحله پرداخت خسارت حادثه معدن زمستان یورت آزادشهر مبلغ ۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال به تمامی ۴۳ خانواده معدنکار جانباخته در این حادثه پرداخت کرد. حمیدرضا ساری اصلان، مدیر بیمه‌های مسوولیت بیمه ‌آسیا گفت: بیمه آسیا بنابر مسوولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی در جبران خسارات وارد شده به افراد در مواقع بروز حادثه با رویکرد تکریم و همراهی خانواده جانباختگان، دیه کامل ۴۳ معدنکار جانباخته در حادثه معدن زمستان یورت (هر نفر دو میلیارد و یکصد میلیون ریال) به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال را پرداخت کرد.