گروه بنگاه‌ها: پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر همزمان با فرارسیدن روز خبرنگار گفت: خبرنگاران شرافتمند، می‌کوشند تا جامعه در ابهام و بی‌اطلاعی باقی نماند. خبرنگاری، شغلی است که تمام همت مجریانش معطوف ارتقای اطلاعات در جامعه است، خبرنگاران با رشد آگاهی مردم، باعث تسریع حرکت اطلاعات و در نتیجه صعود آگاهی افراد می‌شوند.