گروه بنگاه‌ها: بانک ملت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هدف توسعه تعاملات فی مابین، تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک ملت، براساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر‌ هادی اخلاقی فیض آثار مدیرعامل بانک ملت و مهندس سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران رسید، سطح همکاری‌های متقابل از طریق ارائه و گسترش بسترهای مناسب برای ارائه خدمات و تسهیلات بانکی ارتقا خواهد یافت.

در این راستا، بانک ملت تامین مالی خرید فرآورده‌های نفتی را در قالب تسهیلات بانکداری بدون ربا برای معرفی‌شدگان از سوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران شامل جایگاه‌داران، فروشندگی‌های مواد نفتی و شرکت‌های صاحب برند با هدف توزیع این فرآورده‌ها در سطح کشور انجام خواهد داد. براساس این تفاهمنامه، بانک ملت با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه، دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه، مقررات، ضوابط و نرخ‌های جاری، خدمات و تسهیلات خود را شامل خدمات خرد و خدمات ویژه بانکداری الکترونیک و خدمات اعتباری، به شرکت‌های صاحب برند و فروشندگی‌های مواد نفتی ارائه خو اهد کرد. این گزارش حاکی است، اعتبار زمانی این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت یک سال شمسی است که با توافق طرفین برای سال یا سال‌های بعد قابل تمدید خواهد بود.