آنچه این احتمال را بیش از هر چیز قوی‌‌تر می‌کند؟ به نبود تقاضای موثر (تقاضای مصرفی) به حد کفایت در بازار و همچنین ادامه روند رشد هزینه‌های ساخت مربوط است. هر چند آمارهای مربوط به آخرین وضعیت تغییرات قیمت اقلام هزینه‌‌بر ساختمانی که در نهایت مجموع آنها تغییرات قیمت تمام‌شده ساخت واحدهای مسکن را تشکیل می‌دهد، نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد قیمت اجزای ساختمانی نظیر زمین و مصالح ساختمانی است. با این حال، افزایش حجم معاملات خرید مسکن تحت تاثیر بازگشت خریداران مصرفی به بازار از یک سو و همچنین بروز گشایش‌‌های اقتصادی و غیراقتصادی تحت تاثیر احیای برجام از سوی دیگر دو عامل مهمی است که می‌تواند بازار ساخت و‌ساز را در سال آینده به مسیری متفاوت از آنچه طی هفت سال گذشته تجربه شد، هدایت کند. طی سال‌های اخیر جهش شدید قیمت مسکن، خروج اجباری تقاضای مصرفی از بازار، شیب تند رشد هزینه ساخت مسکن از محل تورم زمین و مصالح و ... منجر به تشدید رکود ساختمانی هم در تهران و هم در کشور شد.