در حال حاضر، الزام واحدهای مورد رسیدگی به منظور برنامه‌ریزی شمارش موجودی‌های مواد و کالا در پایان سال و اعمال روش‌های متعارف نظارت بر انبارگردانی، ممکن است برای کارکنان مسوول شمارش واحد مورد رسیدگی و کارکنان ناظر اعزامی توسط مدیر مسوول کار برای نظارت بر انبارگردانی، مخاطراتی در پی داشته باشد. بنابر این جامعه حسابداران رسمی، ضمن تاکید بر مسوولیت حسابداران رسمی شاغل نسبت به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب در راستای حصول اطمینان از نبود هرگونه تحریف عمدی یا سهوی با اهمیت درسطح صورت‌های مالی واحد مورد رسیدگی، استفاده از سایر روش‌های حسابرسی برای حصول اطمینان درباره وجود و وضعیت موجودی‌های مواد و کالا را توصیه کرده است. شمارش موجودی مواد و کالا درتاریخی پس از تاریخ صورت‌های مالی، استفاده از نتایج انبارگردانی میان‌دوره‌ای و استفاده از نتایج شمارش نمونه‌ای طی سال واحدهای مورد رسیدگی، روش‌هایی است که توصیه شده است.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند