کانالی که در عین تمام ثمراتی که در کاهش صدمات چرخه‌های توسعه داشته، در برخی موارد نیز به زیرگذری برای قوانین مالی بدل شده است. ‌در همین خصوص، موضوع نظارت بر خیریه‌ها و نحوه هزینه کرد آنها موافقان و مخالفان خاص خود را پدید آورده است که موافقان بر حجم بالای اقتصاد خیریه و امکان وقوع تعارض منافع و مخالفان بر لزوم مصونیت این بخش از تعدی‌های سیاسی و کنترلی دولت‌ها تاکید دارند.  در پرونده پیش رو به بررسی ابعادی از عملکرد خیریه‌ها پرداخته‌ایم که ممکن است تاکنون به آن توجه نکرده بودید.

 

امیر جهانی