طی سال‌های بعد در نشست‌های مختلف این معاهدات کامل‌تر شده و آخرین اجلاس را در سال ۲۰۱۵ در پاریس شاهد بودیم. با این حال پیوستن به این معاهده در کشور با مخالفت‌هایی همراه شده است؛ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مخاطرات رشد تولید گازهای گلخانه‌ای و لزوم پیوستن به جریان جهانی برای مدیریت بحران پرداخته است.

امیر جهانی