موضوعاتی که به وضوح مخالف خصوصی‌سازی بوده و به جای پرداختن به محورهای مهمی نظیر افزایش شفافیت در واگذاری‌ها، تاکید بر روندهای قانونمند، حمایت از حقوق مالکیت، توصیه به بهره‌گیری از تجربیات جهانی و سایر مسائل اصلی، بنیان و اساس واگذاری بنگاه‌های دولتی را زیر سوال می‌برند. واقعیت این است که تجربه خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر نتوانسته نمره قابل قبولی دریافت کند و حتی در برخی موارد شاید بتوان گفت شکست خورده است. دلیل این امر چه بوده است؟ آیا نوسانات کلان اقتصادی بنگاه‌ها را در تنگنای فعلی قرار داده است یا پیش نیازهای واگذاری را مهیا نکرده‌ایم؟ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی ابعاد مختلف بن‌بست درخصوصی‌سازی پرداخته است.

امیر جهانی