عده‌ای از کارشناسان می‌گویند رونق صنعت اسلحه به اقتصاد کمک می‌کند؛ زیرا برای مثال توسعه فعالیت‌ها در این بخش سبب ایجاد شغل برای طیفی گسترده از نیروی کار می‌شود و نیز دستاوردهای فناوری به ایجاد امکانات برای کل جامعه منجر می‌شود. در مقابل عده‌ای معتقدند از آنجا که منابع مالی محدود است، افزایش بودجه صنایع نظامی سبب کاهش بودجه دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود. به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه، رشد بودجه نظامی از استاندارد زندگی مردم می‌کاهد. در بسیاری از اقتصادها، تصمیم‌گیری درباره اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف لزوما با در نظر گرفتن خواست مردم انجام نمی‌شود و نیز ممکن است تصمیم گیرندگان از رشد بودجه صنایع نظامی نفع شخصی کسب کنند. برای مثال در ایالات متحده بسیاری از اعضای کنگره سهامدار شرکت‌های اسلحه‌سازی هستند.

با توجه به وابستگی بسیاری از اقتصادها به تولید سلاح و تداوم مسابقه تسلیحاتی، انتظار می‌رود در سال‌های آینده بر بودجه نظامی کشورهای مختلف افزوده شود و این درحالی است که اکثر این کشورها به‌ویژه آمریکا دچار کسری بودجه و بدهی‌های بزرگ هستند و نیز بخش‌های بسیار مهم اقتصاد از جمله بهداشت، درمان و آموزش از کمبود بودجه رنج می‌برد. در مطالب حاضر به وضعیت بودجه نظامی آمریکا، دیدگاه‌های مختلف درباره تاثیرات اقتصادی افزایش بودجه نظامی، صادرکنندگان بزرگ سلاح، افق صنعت اسلحه‌سازی و وابستگی اقتصاد آمریکا به صنایع نظامی این کشور اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا