شدت پیدا کردن مشکلات اقتصادی و سیاسی زمینه را برای استیضاح روسای جمهور فراهم‌تر می‌کند. برای مثال در آمریکا، کسب اکثریت در مجلس نمایندگان از سوی دموکرات‌ها، احتمال استیضاح‌ترامپ را بیشتر کرده و بر همین مبنا انتظار می‌رود سال آینده او با مشکلات بزرگ‌تری رو‌به‌رو باشد. در کشورهایی نظیر ایتالیا که مردم به احزاب پوپولیست رای داده‌اند، اختلافات بین دولت و رئیس‌جمهوری می‌تواند سبب شود تلاش برای استیضاح شدت پیدا کند.

از سوی دیگر در فرانسه مشکلات اقتصادی و ناسازگار بودن سیاست‌های دولت با شرایط مردم، به ناآرامی‌های شدید و مطرح شدن احتمال برکناری رئیس‌جمهوری این کشور منجر شده است. کارشناسان معتقدند تغییرات بزرگ در طرز تفکر مردم و مشکلات گوناگون اقتصادی در اروپا و آمریکا سبب خواهد شد در آینده بر تنش‌های سیاسی در داخل کشورها و بین کشورها افزوده شود و این امر زمینه را برای استیضاح‌های بیشتر فراهم می‌کند. در مطالب حاضر به قوانین مربوط به استیضاح روسای جمهوری در آمریکا، ایتالیا و فرانسه، ابهام در قوانین مربوط به استیضاح روسای جمهوری، زمینه‌های اقدام به استیضاح و برخی عوامل که سبب می‌شود در آینده شاهد موارد بیشتری از استیضاح‌ها باشیم، اشاره شده است.

احسان آذری‌نیا