کشدار شدن نابسامانی‌ها در شرایطی که سیستم اقتصادی کشور با بحران‌های ساختاری عدیده دست به گریبان است، موجب شده تاثیرات افزایش اخیر در نرخ ارز در حوزه‌های مختلف مورد بحث و  بررسی قرار گیرد.  از جمله بخش‌هایی که این تاثیرات می‌تواند چشمگیر ارزیابی شود، حوزه نظام بانکی است.برخی معتقدند نظام بانکی یکی از ذی‌نفعان وضعیت فعلی است؛ ‌دیدگاهی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد واین سوال ایجاد می‌شود که آیا جنس دارایی بانک‌ها به گونه‌ای هست که از این موضوع منتفع شوند. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به کمک کارشناسان به بررسی اثر افزایش قیمت ارز بر کفایت سرمایه بانک‌ها و تراز مالی آنها پرداخته است.

امیر جهانی