با این حال پس از فرونشستن این سیل، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان به بررسی ابعاد مختلف آن پرداختند و با تبیین روابط علت و معلولی میان حوزه‌های مشترک، به صحت سنجی بسیاری از تئوری‌های قبلی پرداختند.  مطالعاتی که نه تنها در حوزه آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاری نیز درس‌های بسیاری برای دولتمردان و تصمیم گیران داشت. مطالب اشاره شده مقدمه‌ای بود برای بحث اصلی؛ باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مرزهای در هم‌آمیختگی بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و روابط متقابل آنها پرداخته است.

امیر جهانی