در ماه‌های گذشته در چند کشور دیگر اتحادیه اروپا نیز احزاب راست گرای افراطی محبوبیت بیشتری پیدا کرده‌اند و یک دلیل آن، مخالفت این احزاب با سیاست‌های احزاب حاکم در قبال مهاجران بوده است. درباره افزایش محبوبیت این احزاب نگرانی‌هایی وجود دارد زیرا از یک سو این احزاب با عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا مخالف هستند و از سوی دیگر در صورت به قدرت رسیدن، سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که با رویه‌های قبلی تضاد دارد و این به معنای بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی است. تحلیلگران معتقدند احزاب یاد شده با دامن زدن به هراس شهروندان کشورهای شان درباره مهاجران، زمینه را برای جلب آرای مردم فراهم کرده‌اند. واقعیت این است که در دو سال اخیر تعداد پناهجویانی که به اروپا رفته‌اند، بسیار کاهش یافته است، اما احزاب راست‌گرای افراطی با مطرح کردن موضوعاتی نظیر احتمال تغییر هویت فرهنگی و کاهش رفاه مردم توانسته‌اند نظر آنها را به خود جلب کنند.

کارشناسان می‌گویند مقامات اتحادیه اروپا باید توجه بیشتری به خواست مردم این قاره نشان دهند و در صورت لزوم سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف تغییر دهند. به قدرت رسیدن احزاب راست گرای افراطی خطرات بزرگی برای آینده اروپا ایجاد می‌کند. در مطالب حاضر به انتخابات پارلمانی سوئد، ریسک‌هایی که در اثر افزایش محبوبیت احزاب افراط گرا برای اروپا ایجاد می‌شود، اقداماتی که مقامات اتحادیه اروپا باید انجام دهند و زمینه‌های گسترش افراط گرایی در اروپا اشاره شده است.

 

احسان آذری‌نیا