برخی بر این باورند که نمایندگان به دست خود شرایط جلسه استیضاح را به سمتی سوق دادند که پارلمان و دولت در معرض اتهام به رانت و امتیازگیری قرار بگیرند و ذهنیت وجود فساد در مجلس را از طریق تریبون رسمی پارلمان به اذهان مردم تزریق شود؛ موضوعی که چهره مجلس را مخدوش و از اعتبار آن نزد افکار عمومی کاست. هرچند این نقد بی‌شک مورد وثوق همه نیست و بسیاری نیز بر این باورند که نباید آنچه که در روز استیضاح ربیعی رخ داد، به کلیت پارلمان تعمیم داد؛ اما اگر بخواهیم منصفانه‌تر بنگریم، آنچه در جلسه استیضاح رخ داد در مرحله اول، عملکرد نمایندگان مجلس را زیر سوال برد؛ این موضوعی است که می‌تواند از اعتماد عمومی به سیاست‌های ضدفسادی که قرار است مجلس تدوین‌کننده آن باشد کاسته و اقدامات در این زمینه را با اما و اگر روبه‌رو سازد. امروز در صفحه باشگاه اقتصاددانان مباحث مطروحه در دو استیضاح اخیر را از نگاه سه نماینده مجلس بررسی کرده‌ایم.