سیف که خودش نیز در سال ۹۲ تورم ۳۴ درصدی را تحویل گرفته بود و به جز یک سال پایانی، این شاخص را تا حد بسیار زیادی تحت کنترل درآورده بود. او همچنین به قلمرو تیره و تار موسسات مالی غیرمجاز نیز ورود پیدا کرد و باوجود ایجاد نارضایتی‌های گسترده و اجرای تصمیماتی که برخی از آنها به شدت مورد انتقاد اقتصاددانان قرار داشت، توانست تا حد قابل قبولی سروسامانی به وضعیت آشفته نظام پولی کشور ببخشد. اما موارد فوق و بسیاری از اقدامات دیگر مثبت و منفی او به نوعی در سایه اتفاقات یک سال اخیر گم شده است. موج عظیم نقدینگی که حاصل اشتباهات مبرم در حوزه کلان چند سال گذشته بود از اواخر سال ۹۶ نمود پیدا کرد و با جرقه خروج آمریکا از برجام روانه بازارهای مختلف شد. بازارهای مختلف یکی پس از دیگری با افزایش‌های چشمگیر مواجه شدند. سیاست‌هایی که اکنون نرخ‌ها را در بازار ارز به مرزهای غیرقابل باوری رسانده است.

 در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی عملکرد پنج ساله سیف پرداخته‌ایم.

امیر جهانی