در زمینه سیاست خارجی نیز باید گفت که این روحانی جوان مواضع چندان صمیمانه‌ای با بازیگران خارجی مطرح در عراق ندارد و ممکن است دولت بعدی عراق در زمینه‌های مختلف اعم از سیاسی، امنیتی و اقتصادی، برنامه‌های متفاوتی نسبت به قبل در پیش گیرد. هرچند که مشارکت پایین رای‌دهندگان در این کشور نشان می‌دهد اساسا افکار عمومی به آثار تغییر دولت‌ها خوشبین نیستند. انتخابات عراق این سوال را مجددا در برابر کارشناسان قرار داده است، آیا در ساختاری بیمار و فاسد، تغییر دولت‌ها می‌تواند منتج به نتیجه خاصی شود؟

امیر جهانی