آمار رشد روزافزون تولید و فروش انواع تسلیحات گرم به وضعیتی نگران‌کننده رسیده است و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف زرادخانه‌های خود را پُرتر می‌کنند. همچنین از سویی تعدد جنایت‌های کوچک و بزرگ صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، امنیت جانی مردمانی را نشانه گرفته است که دیگر حتی کودکان و جوانانش نیز در مدارس و دانشگاه‌های خود مورد سوءقصد واقع می‌شوند. اعتراضات گسترده در نقاط مختلف جهان برای فشار به دولت‌ها برای کنترل فروش و نگهداری اسلحه یکی از نمودهای سرریز شدن صبر افکار عمومی است و این امید را زنده می‌کند که در صورت موفقیت، شاید بتوان افسار این اسب جنگی پیر و سرکش را در دست گرفت و قبل از رسیدن به پرتگاه، شرایط را از وضعیت بحرانی خارج کرد. تاریخ معاصر با تسلیحات گرم در هم آمیخته است و مناسبات اقتصادی پیدا و پنهان نهادهای مالی با سیاستمداران و بنگاه‌های اقتصادی موفقیت را سخت‌تر کرده است. برنده این نزاع کدام یک خواهد بود؟ موافقان یا مخالفان؟

امیر جهانی