در این بین صنعت خودرو با توجه به حوزه نفوذ و اثرگذاری خود، چه در زنجیره تولید و چه در مصرف، به‌عنوان یکی از معیارهای مهم در ذهن عموم مردم شناخته می‌شود که تغییرات اقتصادی را با آن مورد سنجش قرار می‌دهند.  در هر صورت این صنعت را باید یکی از معدود بخش‌هایی دانست که از میوه‌های برجام محصول بیشتری را برداشت کرده است و تنوع ایجاد شده در بازار و خالی شدن انبارهای مملو از محصول تولیدکنندگان داخلی را می‌توان به‌عنوان نشانه‌های آن قلمداد کرد.اینکه صنعت خودرو در سال پیش رو کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد، با چه چالش‌هایی مواجه است، از کدام گردنه‌ها عبور خواهد کرد و با چه سرعتی به پیش خواهد رفت، محور کلی پرونده پیش رو را تشکیل داده است.کارشناسان و صاحب‌نظران در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی چشم انداز این صنعت در سال جاری پرداخته‌اند.

امیر جهانی