دولت یازدهم درصدد پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی بود  ولی تاکنون به‌صورت کامل به اجرا درنیامده است. در این راستا یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور رسیدگی به دعاوی مودیان مالیاتی است. هرچند اجرای هر چه بهتر طرح نظام جامع مالیاتی بسیاری از چالش‌های موجود را برطرف می‌کند، اما ساختار قوانین در حال حاضر شرایط پیچیده و سردرگم‌کننده‌ای را حاکم کرده‌اند. به عقیده برخی کارشناسان هیات‌های حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی از چارچوب مناسبی برخوردار نیستند. نحوه انتخاب اعضای هیات حل اختلاف،نحوه برگزاری، عدم اشراف کافی قضات مربوطه به مسائل مالیاتی و تعارض منافع موجود برای رسیدگی به شکایات از مهم‌ترین محورهایی است که به ناکارآمدی‌هیات‌های حل اختلاف منجر شده است. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی کارآمدی هیات‌های حل اختلاف و راه حل‌های پیشنهادی پرداخته‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی