در تبصره ۱۴ بودجه سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع حاصل از فروش داخلی ۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر میزان پرداخت یارانه‌های نقدی برابر با ۲۳ هزار میلیارد تومان است که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه این رقم نسبت به سال گذشته است. در تبصره ۱۸ نیز پیشنهاد شده است دولت ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند.اما لایحه بودجه در شرایطی به مجلس رفت که شرایط کشور متفاوت از این روزها بود. پس از اعتراضات اخیر، رویکرد دولت و مجلس درخصوص سیاست‌هایی چون افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه‌ها تغییر کرده است. دولتمردان افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در هر لیتر را منتفی دانسته و حذف یارانه‌ها را نیز کمیسیون‌های تخصصی مجلس در این برهه زمانی به صلاح کشور ندانسته و در‌صدد تغییر تبصره ۱۴ بودجه هستند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی تبصره‌های ۱۴ و ۱۸ بودجه پرداخته و عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌هایی که به عقیده بسیاری از اقتصاددانان راه درست در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی است را بررسی کرده‌اند.