اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند رشد اقتصادی سال‌های اخیر توان اشتغال‌زایی مطابق با تقاضای بازار را نداشته و باید برنامه‌ریزی‌های موجود به سوی رشد اقتصادی اشتغال‌زا حرکت کنند. در این میان بودجه ارائه شده توسط دولت که در واقع سند مالی دولت برای اداره اقتصاد کشور در هر سال است، نقش مهمی در برنامه‌های اشتغال‌زایی دارد. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی رابطه بودجه و اشتغال‌زایی پرداخته و متغیر‌های تاثیرگذار بودجه بر کاهش نرخ بیکاری را بررسی کرده‌اند.