بر اساس متن لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، جمع منابع، یک میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. بودجه‌ای که به گفته سخنگوی دولت، سه ویژگی در آن لحاظ شده است. ابتدا اینکه مبنای تصویب بودجه برای هر دستگاه براساس قیمت تمام‌شده‌ای خواهد بود که در چند سال گذشته محاسبه شده است. ویژگی دوم تمرکززدایی در بودجه است که بر این اساس، دستگاه‌ها برحسب جغرافیا و منطقه، منابع دریافت می‌کنند و سوم اینکه تخصیص بودجه در سال آینده براساس عملکرد و اهدافی که در نظر گرفته شده خواهد بود و نه براساس واریز پول به خزانه و تقسیم درصدی میان دستگاه‌ها. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود با کمک کارشناسان به بررسی بودجه سال ۹۷ پرداخته است.