پس از انقلاب نیز عمدتا سیاست جایگزینی واردات ادامه داشت؛ هرچند در متن برنامه‌ها رگه‌هایی از سیاست توسعه صادرات را می‌توان دید. در برنامه سوم و چهارم نیز تلاش‌هایی برای زمینه‌سازی تغییر رویکرد تجاری کشور صورت گرفت؛ اما راه به جایی نبرد. در کل می‌توان گفت با وجود تغییر نگاه به سیاست‌های تجاری در چند دهه اخیر در دنیا، سیاست‌های تجاری ایران همواره به درون‌گرایی تمایل داشته و به دلایل گوناگونی مایل به پذیرش تغییراتی مطابق شرایط جدید بین‌المللی نبوده است. اخیرا نیز بنابه اظهارات وزیرصنعت، معدن و تجارت نرخ تعرفه‌ها تا پایان دولت دوازدهم تغییری نخواهد کرد، مگر در موارد ضروری. مفید بودن این سیاست و بررسی راهبردهای دولت در خصوص «رژیم تعرفه»ها موضوعی است که کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به توضیح آن پرداخته‌اند.