اقتصاد کشور در دهه ۴۰ همچون سال‌های گذشته پس از یک رکود اقتصادی در سال‌های ۴۰ و ۴۱ با چینش جدید دستگاه‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار، وارد مرحله تازه‌ای شد. به عقیده برخی اقتصاددانان اصلاح نظام اداری کشور و تولد وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه و بانک مرکزی و با انتخاب روسا و وزیران جدید، مهم‌ترین تغییراتی بودند که دهه ۴۰ را متفاوت با بقیه سال‌های اقتصاد کشور کردند. رشد متوسط بیش از ۱۱ درصد و تورم بسیار پایین همراه با ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور را می‌توان مهم‌ترین نتایج سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته عنوان کرد.

به اعتراف کارشناسان خارجی و گروه مشاوران هاروارد، هماهنگی نهاد‌های سیاست‌گذار در کنار حضور افراد صاحب نظر و صاحب صلاحیت، در دستیابی به چنین موفقیتی اهمیت زیادی داشت. به عقیده کارشناسان در حال حاضر نیز اقتصاد کشور پس از گذار از یک دوره رکود تورمی با تشکیل دولت دوازدهم می‌تواند با اصلاح هر چه سریع‌تر ساختار‌ها و نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور تجربه دهه ۴۰ را تکرار کرده و اقتصاد ایران دوباره برای یک دوره بلندمدت رشد و رونق اقتصادی را تجربه کند.کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی دلایل تاریخی و مولفه‌های تجربه موفق سیاست‌های اقتصادی در دهه ۴۰ پرداخته‌اند.