تعارض منافع یا تضارب منافع به وضعیتی گفته می‌شود که شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که از یک طرف در مقام و موقعیت محتاج به اعتماد قرار می‌گیرند و از آن طرف خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل با مسوولیت مورد نظر قرار دارند. یکی از وظایف قانون‌گذاران نوشتن قوانین به‌گونه‌ای است که این تعارض‌ها شناسایی و راهکاری برای حل آن ارائه شود. این تعارض‌ها به خصوص در بخش عمومی بسیار حساس هستند و رایج ترین مثال آن زمانی است که مقامی دولتی در جایگاهی قرار ‌گیرد که بتواند از آن مقام در جهت منافع شخصی خود یا دیگر احزاب بهره‌برداری کند. سازوکار نظارتی از قوانین و همچنین الزام افشای درآمدها و دارایی‌ها به‌منظور شفاف‌سازی بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این مساله به اندازه‌ای است که برخی از سازمان‌های جهانی همچون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و نهاد بین‌المللی «راهنمای دولت باز» با صرف ساعت‌ها زمان راهکارهایی برای این معضل ارائه کرده‌اند. در پرونده امروز به موضوع تعارض منافع و راهکارهای مقابله با آن از نگاه کارشناسان داخلی و نهادهای خارجی می‌پردازیم.