گروه بازرگانی - رئیس سازمان عشایر از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید گوشت قرمز توسط عشایر خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمدصدیق در نشست خبری صبح دیروز در مورد افزایش درآمد عشایر اظهار کرد: افزایش تولید گوشت قرمز توسط عشایر یکی از اقداماتی است که به رشد درآمد آنها کمک می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه سالانه ۱۸۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر وارد بازار مصرف می‌شود در نظر داریم ۹۰ هزار تن دیگر به این حجم اضافه کنیم و در نهایت تولید گوشت قرمز توسط عشایر را به ۲۷۰ هزار تن برسانیم. رئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد: با توجه به کمک دولت و مجلس قرار است یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است در سال آینده به منظور افزایش تولید گوشت قرمز به عشایر تخصیص پیدا کند.