طرح ایجاد کنسرسیوم هلدینگ در بخش صادرات زعفران در کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی، به تصویب رسید.

علی‌پور، معاون اداری و برنامه ریزی استاندار خراسان‌ رضوی،‌ گفت: جزئیات و اهداف این کنسرسیوم در جلسات اتاق بازرگانی و صنایع معادن مشهد و سایر تشکل‌های خصوصی بخش زعفران تعیین می‌شود.